PPGBG:Protokoll Årsmöte 150329

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

(för odt se här)

Protokoll årsmöte 2015-03-29

Årsmöte Piratpartiet Göteborg

Tid och plats

Kl 18:30, 29:e mars 2015 på Ung Pirats kansli, Norra Ågatan 10A, Göteborg

Närvarande

Nicolas Sahlqvist, Andreas Kettelhoit, Henry Rouhivuori, Magnus Andersson, Milla Morin, Jacob Hallén, Egil Moeller (enbart punkt 12), Fabian Rosdalen, Anton Nordenfur

1. Mötets öppnande

Magnus hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades.

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till fem medlemmar: Nicolas, Andreas, Milla, Magnus och Jacob

3. Mötets behörighet

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

4. Val av mötets ordförande, sekreterare samt två justerare

Årsmötet beslutade att

  • välja Jacob till mötesordförande
  • välja Magnus till mötessekreterare
  • välja Milla och Andreas att justera protkollet

5. Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

Verksamhetsberättelse saknades

Årsmötet beslutade att bordlägga frågan till ett senare möte.

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år

Ekonomisk berättelse saknades

Årsmötet beslutade att bordlägga frågan till ett senare möte.

8. Revisionsberättelse för föregående år

Revisionsberättelse saknades.

Årsmötet beslutade att bordlägga frågan till ett senare möte.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Årsmötet beslutade att bordlägga frågan till ett senare möte.

10. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

Inga propositioner har inkommit från styrelsen.

Årsmötet beslutade att anta följande punkter som verksamhetsplan för innevarande år:

  • Jobba med att värva nya medlemmar
  • Ha som målsättning att närvara på WestPride
  • Att utveckla och synliggöra vår lokala politik, t.ex. på Framtidspolitik.nu/GBG
  • Att bli mera kontroversiella

Styrelsen får fritt disponera tillgängliga medel för verksamhetsutveckling.

12. Val av årets styrelse

(a) Val av ordförande

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Sofia Lundgren till ordförande

(b) Val av sekreterare

Årsmötet beslutade enhälligt att välja Magnus till sekreterare

(c) Val av kassör

Årsmötet beslutade att välja Nicolas till kassör

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Årsmötet beslutade att fastställa antalet övriga ledamöter till två.

(e) Val av dessa ledamöter

Årsmötet beslutade att välja Milla samt Andreas till ledamöter.

13. Val av årets revisor och ersättade för denna

Årsmötet beslutade att välja Fabian till revisor samt Henry Rouhivuori till ersättade.

14. Val av årets valberedning

Årsmötet beslutade att Vakanssätta posten som valberedning.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

16. Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet, Magnus Andersson

Justerare, Milla Morin

Justerare, Andreas Kettelhoit