PPGBG:Protokoll 150411

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Styrelsemöte Piratpartiet Göteborg

Tid och plats

Kl 19:00, 11:e april 2015 på Ung Pirats kansli, Norra Ågatan 10A, Göteborg

Närvarande

Nicolas Sahlqvist, Andreas Kettelhoit, Magnus Andersson, Milla Morin, Sofia Hartelius,

Josef Ohlsson Collentine

§ 1. Mötets öppnande

Sofia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Fastställande av röstlängd

Antalet röstberättigade räknades och antecknades.

Mötet beslutade att

fastställa röstlängden till fem medlemmar: Nicolas, Andreas, Milla, Magnus och

Sofia.

adjungera Josef med yttrande- och förslagsrätt.

§ 3. Mötets behörighet

Mötet fastställde att

mötet enligt stadgarna är behörigen utlyst.

§ 4. Godkännande av dagordning

Mötet beslutade att

godkänna dagordningen.

§ 5. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare

Mötet beslutade att

välja Sofia till mötesordförande, Magnus till mötessekreterare samt Milla och

Nicolas till justerare.

§ 6. Föregående mötesprotokoll

Då inget möte skett tidigare av nuvarande styrelse lämnades denna punkt.

§ 7. Val om att dra tillbaka samtliga nuvarande firmatecknare

Mötet beslutade att

dra tillbaka samtliga nuvarande firmatecknare för Piratpartiet Göteborg.

§ 8. Val av nya firmatecknare

Mötet beslutade att

för Piratpartiet Göteborg välja Sofia och Nicolas till firmatecknare var för sig.

§ 9. Diskussion och utlysande av extrainsatt årsmöte

Då årsmötet den 29 mars bordlade ett antal frågor på grund av avsaknad av dokument

behövs ett nytt extrainsatt årsmöte hållas.

Mötet beslutade att

ett extrainsatt årsmöte ska hållas den 28/4, kl 19:00 för att behandla de bordlagda

punkterna.

§ 10. Diskussion och beslut gällande intern kommunikation

Vi diskuterade hur vår interna officiella kommunikation ska hållas.

Mötet beslutade att

den huvudsakliga interna kommunikationskanalen ska vara e-mail via de

mailadresser som ledamöterna kan ange. Om ingen mailadress anges kommer deras

@piratpartiet.se adresser att användas. För förslag till agendapunkter inför möten bör i

möjligaste mån en padda[1] användas.

§ 11. Diskussion och beslut gällande ansvar för utåtriktad kommunikation.

Vi diskuterade hur vår officiella utåtriktade kommunikation ska hållas.

Mötet beslutade att

hela styrelsen ska vara administratörer av Facebook sidan[2] medans Sofia och

Magnus har huvudansvaret. Sidans huvudsakliga syfte kommer att vara att få ut

information om vad som händer inom föreningen samt inom Göteborgs kommun som anses

relevant för Piratpartiet.

hela styrelsen ska vara administratörer av Facebook gruppen[3] medans Milla är

huvudansvarig. Gruppens huvudsakliga syfte är att ha en dialog med våra medlemmar

samt övriga som vill ha en direkt dialog med Piratpartiet Göteborg.

skapa en sida med vår lokala politik under Framtidspolitik.nu/GBG. För att detta

ska vara möjligt behövs sidan bli databasstyrd och en administrationssida skapas.

Magnus är ansvarig för detta.

uppdatera vår hemsida med mera underavdelningar så som till exempel en blogg

där vi i korthet kan skriva det som händer i föreningen och i Göteborg som är

relevant för Piratpartiet, en blogg för gästskribenter och så vidare. Det kommer att

vara ett fortlöpande arbete att göra sidan intressantare och aktuell för att kunna nå

ut till nuvarande och presumtiva medlemmar. Magnus är adminstratör för sidan

medans övriga styrelse till att börja med blir redaktörer.

§ 12. Mässa om applicerad 3D-utskrift

Magnus berättade om en idé att skapa en mässa vilken har fokus på att visa upp

exempel på hur 3D-utskrifter, även kallad additiv tillverkning, används. Mässan

skapas dels för att dels främja tekniken men också skapa en plattform för Piratpartiet

att nå ut till presumtiva väljare.

Mötet beslutade att

utse Magnus till projektledare för detta och att bereda underlag för att kunna

avgöra om en mässa är möjlig eller inte.

§ 13. Deltagande i West Pride.

Mötet beslutade att

vi ska delta i West Pride och att vi kommer att dela plats med

Regnsbågspiraterna/Ung Pirat genom att bidra med 1000 kr till hyra av plats.

§ 14. Piratpartiet Göteborg tar över ansvaret för närvaron på Bok- och Biblioteksmässan

Idag ligger ansvaret för mässan hos Piratpartiet centralt men då mässan sker inom

Göteborg vill de att vi tar över ansvaret då det känns mera logiskt då vi ändå är de

som är mest involverade.

Mötet beslutade att

ta över ansvaret från Piratpartiet centralt.

§15. Övriga frågor

Sofia lyfte frågan om att vi behöver ändra vår postadress då den fortfarande är till

en föredetta styrelsemedlem, Nicolas informerade om att det redan har påbörjats

och att den kommer att ändras till Ung Pirat Göteborgs kansli istället då vi har fått

lov till det.

Mötet beslutade att

ingen vidare åtgärd behövs.

Nicolas lyfte frågan om att han hade fått förfrågan om vem som vill vara admin för

På Gång I Piratpartiet[4] för att via den sidan kunna dela de event som vi anordnar.

Magnus och Sofia är redan administratörer genom andra sidor, så frågan är redan

avklarad.

Mötet beslutade att

Inga fler behöver vara administratörer i dagsläget.

Nicolas lyfte frågan om huruvida vi skulle vilja få igång ett sprututbytesprogram i

kommunen då det idag inte finns något intresse från deras sida.

Mötet beslutade att

Nicolas ska sammanfatta nuvarande läge samt bereda alternativa

handlingplaner beroende på hur vi väljer att gå vidare.

Nicolas lyfte frågan om hur vi ska bemöta hanteringen av Erik Sundkvist i Umeå.

Mötet beslutade att

Bordlägga frågan till ett senare möte.

Nicolas lyfte frågan om vi ska delta i manifestationen mot TTIP[5].

Mötet beslutade att

vi kommer att promota aktionen via våra officiella kanaler och om möjligt

hitta någon som vill tala på demonstrationen.

Andreas lyfte frågan om Västlänken och hur vi ska gå vidare med den.

Mötet beslutade att

Bordlägga frågan till ett senare möte.

Andreas lyfte frågan om hur vi ska bli mer radikala.

Mötet beslutade att

Bordlägga frågan till ett senare möte.

§ 16. Beslut om tid för nästa möte

Mötet beslutade att

nästa möte ska hållas den 28/4 kl 18:30 på Ung Pirats kansli.

§ 17. Mötets avslutande

Mötesordföranden avslutade mötet 21:45 och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet, Magnus Andersson Justerare, Milla Morin

Justerare, Nicolas Sahlqvist

sida 1 av 5

[1]http://piratpartietgoteborg.piratenpad.de

[2]https://www.facebook.com/pages/Piratpartiet-G%C3%B6teborg/165036706875275

[3]https://www.facebook.com/groups/630114990376654

[4]https://www.facebook.com/pagangpirat

[5]https://www.facebook.com/events/920778697958554/