PPGBG:Protokoll SM180311

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Gemensamt möte för PPGBG och PPVG

Piratpartiet Göteborg och Piratpartiet Västra Götaland delar många gemensamma frågor och medlemmar och har därför lagt styrelsemöte för båda samtidigt.

Mötets öppnande.

Mötet öppnas kl 13:34

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

 • Stefan Roudén
 • Nicolas Sahlqvist
 • Christoffer Olsson
 • Jonathan Bellman

Mötets behörighet.

Mötet anses behörigt

Godkännande av dagordning.

Dagordningen anses godkänd

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande: Stefan
 • Sekreterare: Christoffer
 • Justerare: Nicolas och Jonatan

Todo-listan

Vi behöver sätta upp en Todo-lista för att hålla ordning på vad vi gör löpande.
Inför valet skall docs.piratpartiet.se användas för intern kommunikation. Ansvaret för att anordna läggs på Stefan.

Verksamhetsplan

Diskussion.

Hur uppfyller vi verksamhetsplanen?

Årets verksamhetsplan för Göteborg
 • Styrelsen skall anordna medlemsvårdande aktiviteter.

Förslag på aktiviter

 • Piratpubbar och piratfika. Aktiviteter med fokus på socialt umgänge och gruppbildande diskussioner snarare än politiskt utvecklande.
 • Medlemsvärvande aktiviteter med ett fokus på politik och engagemang.
 • Politiska föredrag med gruppdiskussioner och interaktivitet. Förslagsvis på bibliotek eller privathyrd lokal via bostadsbolag och uppföljningen kan ske på närliggande pub.

Idéer för föredrag är basinkomst, vänstlänken, narkotikapolitik, uppföljning om vad som hänt med Snowden, upphovsrätt.

 • Politisk enhetsstärkande aktiviteter för medlemmar. Fokus på att skapa en mer enhetlig politisk syn och plattform för engagerade medlemmar.
 • Diskussionsforum med givna ämnen att avhandla som förberetts av t.ex. ordförande. Förslagsvis borde ung pirat och rikspartiet inkluderas i största möjliga mån.
 • "Hemläxa" av principprogrammet och diskussioner kring her det stämmer med och passar in på våra egna tankar som medlemmar.
 • Styrelsen ska aktivt jobba med valkampanjande.
 • Facebook och övriga sociala medier.

Vi behöver en tydlig struktur vem som har ansvar för och en plan för vår närvaro fram till valet. Hur ofta ska saker postas, vilka saker ska postas etc.
Christoffer erbjuder sig att arbeta fram en plan, men behöver minst en till. Vi behöver även anordna en struktur av flertal villiga att insamla datastoff som kan postas och någon ansvarig för att skapa en enhetlig attityd och inriktning för närvaron.

Årets verksamhetsplan för Västra Götaland
 • Styrelsen skall anordna medlemsvårdande aktiviteter.
 • Styrelsen ska aktivt jobba med valkampanjande.
 • Styrelsen ska speciellt bidra med ekonomiska medel för PP GBG’s valkampanj.

Politik

Diskussion.

Vi behöver ta fram konkret politik från våra rubriker. Hur ska vi göra och hur ska vi dela upp arbetet?

Göteborg

För Göteborg har vi antagit:

 • Västlänken och Västsvenska paketet

Vi är emot utbyggnaden av västlänken. För stora kostnader för för liten vinst och med kraftigt försämrad levnadsstandard inom staden pga ökade föroreningar, förstörda träd etc. Vi är positiva till västsvenska paketet i övrigt och vill arbeta för utökad kollektivtrafik.
Vi borde samarbete med de grupper som arbetar aktivt mot Västlänken. Gå igenom deras data och utveckla vår politik med hjälp av den. Vi inser att vi behöver få fram ett positivt alternativ istället för att "gnälla". Hur ska vi samarbeta med dessa grupper?
Vilken forskning finns det redan gjord?
Vi tror att vi borde fokusera på de problem som västlänken kommer innebära för miljön.


 • Transparens i kommunen

Vi anser att transparensen inom kommunalpolitiken är kraftigt bristande. Med kraftig korruption och många mutor. Vi vill arbeta för ökad transparens och minskad korruption.
Denna punkt knyter an med västlänksfrågan. Det saknas transparens och ett demokratiskt tankesätt. Vilka andra områden med anknytning till korruption vill vi förändra? Vi behöver en ny anda i Göteborg för hur kommunalpolitik ska redovisas visas för allmänheten.
Vi har alla läst om exempel där kommunen använder skattemedel till icke-avsedda ändamål. Vilka exempel har vi som vi kan lyfta? Hästtävlingar med billigaste underlaget som inte dög för ändamålet.
Vad är vår utopi? Vad är det vi vill?
Vi vill att alla dokument som kommunen producerar skall läggas ut offentligt. Vi vill att de granskningsorganisationer som finns skall få bättre möjligheter att göra sitt jobb. Vi behöver kontakta dessa organisationer och få en bättre bild på hur de gör sitt jobb och vad det de hittar visar på. Känner vi någon inom kommunen som kan upplysa oss vidare?

Styrelsen ska ta fram en tredje fokusfråga
 • Sprutbyte

Vi vill se ett fungerande sprutbytesprogram inom göteborg.
Sjukvårdskostnaderna och samhällskostnaderna för narkotikamissbruk är stora. Många dör av natkotika i brist på behandling och sjukdomsprevention till stor del pga brist på rena sprutor. Vi anser att samhället behöver använda mindre resurser på förlorande "krig" mot narkotika. Vi kan dra paralleller till Amerika som helt misslyckats med sitt anmodade krig att skapa mervärde för sitt samhälle samtidigt som Portugal har helt släppt kontrollen. Vi kan också kolla på Malmö och deras sprutbytesprogram och de framgångar de haft. Går det att hålla föredrag om Köpenhamn, Portugal eller Malmös arbete med sprutbyte och narkotikapolitik?
Vi borde fokusera på att se vad samhällets vinster och kostnader är med nuvarande drogpolitik och vad den borde vara om vi fokuserar på vård och icke-dömande.
===== Styrelsen får i uppdrag att hitta ansvariga att leda upp kommittéer att driva dessa individuella frågor vidare.

=====
Västra Götaland

För Västra Götaland har vi antagit:

 • Västlänken och det västsvenska paketet

Mot Västlänken och för en utbyggd kollektivtrafik i regionen.

 • En bätte sjukvård

6h arbetsdag En fungerande psykvård Minska arbetsbelastningen Inkludera tandvården i den allmänna sjukvården och högkostnadsskyddet

 • Gratis kollektivtrafik

Aktiviteter/Arbetsplan för aktivister

Diskussion.

"Build it and they will come" Hur gör vi för att locka folk till oss? Vad vill vi ha hjälp med?

Medlemsmöte

Beslut

Medlemsmöte den 18/3, vem gör vad? Hur når vi ut med vårt budskap till medlemmar och allmänhet

Diskussion.

Mötesformer och kommunikationsvägar

Diskussion.

Vi behöver ha ett sätt för att kunna prata med varandra. Alla verkar inte finnas på facebook så vi behöver andra alternativ. Hur ofta ska vi träffas? Fysiska möten kan ibland vara svåra att få till, några andra alternativ kan vara, maillista, privat grupp på mattermost, mumble. Fler/bättre alternativ?

Jag tänkte använda mail till medlemmarna betydligt mer i år, jag tror att om det blir mer uppenbart om att det händer saker så kommer vi att locka fler till oss som vill vara med.

After work/Piratfika

Beslut.

När och var ska vi ha vår första medlemsaktivitet?

Övriga frågor

Beslut om tid för nästa möte.

Mötet avslutas.

 • Justerat:
 • Datum:


Att-göra-lista inför nästa möte

 • Fundera ut medlemsvårdande aktiviteter
 • Vilken kanal är bäst för att sprida info om AW?

Renskriv följande och stoppa in

En bätte sjukvård 6h arbetsdag Kolla på Mölndal och se den effekten. De har haft det ett tag. Det finns planer att göra det permanent där? En fungerande psykvård Som der ser ut nu är det nästan omöjligt att få samtalshjälp eller någon hjalp alls. Utbrändhet och depression ar väldigt svara och tar lång tid att få vård för. Minska arbetsbelastningen Behövs mer flexibilitet och marginal med personal istället för att konstant gå på knäna och ha en kris. Inkludera tandvården i den allmänna sjukvården och högkostnadsskyddet Vi vill inkludera tandvården inom sjukvarden. Vilka kostander för samhallet är det att tandvarden inte är inkluderat? Många omkostnader måste bli mindre om de delas av hela sjukvarden itället för att ligga på tandvårdskunder. Mer data behövs. •

Gratis kollektivtrafik Jakob Hallen har gjort en kostnadskalkyl vid förra valet. Vi ser stora vinster med att slippa biljettkontroller, biljetthantering, miljövinster för att folk åker kollektivt, mindre trafik och köer. Kollektivtrafiken har problem redan med att den tar längre tid än bil oftast. Om det desssutom kostar lika mycket eller mer med kollektiv så innebär det att kollektivtrafiken inte lever upp till sitt samhälslansvar att erbjuda rimliga alternativ och miljöhänsyn. Stor skattesubvention. Vad går pengarna till?

 1. Aktiviteter/Arbetsplan för aktivister

Diskussion.

"Build it and they will come" Hur gör vi för att locka folk till oss? Vad vill vi ha hjälp med?

Vi behöver något slags forum för diskussioner med aktivister. Vi behöver anordna ett event for folk. Sociala medier aktivitet och närvaro. Gamify! Skapa nan slags poäng och spel för att vara aktivister! • • Dela ut valsedlar, sätta upp affisher, researchteams, politikgrupper. • • Event där fokus är något roligt och som har mål att skapa grupper och en bas för fokusgrupper på research och politikskapande. Två tidsramar, har och nu och en uppföljning.

Öppen debatt med publik interaktion. En rolig moderator som är en god värd! Mer interaktion publik. Genomtänkta ideer om hur det ska genomföras.

Något slags event där man får folk att ta med sin egen dator. Vi sätter upp nät slags gemensam dokumentdump för information och skapa politik tillsammans. Vi vill bygga samhället tillsammans med er. Här och nu, nu kör vi och tittar på hur verkligheten ser ut och hur vi vill den ska se ut.

Folkets hus lokaler, nånting utanför staden, studieförbundet.

 1. Medlemsmöte

Beslut.

Medlemsmöte den 18/3, vem gör vad?

Locka folk till motet med vara ideer om vad vi ska göra. Stefan anordnar lokal, nycklar, sätter upp lappar om möte med # etc. Tillåta folk att engagera sig lite innan? Fixa fika Christoffer gör det. Vi beräknar att fixa för ca 25.

 1. Hur når vi ut med vårt budskap till medlemmar och allmänhet.

Diskussion.

Se tidigare diskussion

 1. Mötesformer och kommunikationsvägar

Diskussion.

Vi behöver ha ett sätt för att kunna prata med varandra. Alla verkar inte finnas på Facebook så vi behöver andra alternativ. Hur ofta ska vi träffas? Fysiska möten kan ibland vara svåra att få till, några andra alternativ kan vara, maillista, privat grupp på mattermost, mumble. Fler/bättre alternativ?

Jag tänkte använda mail till medlemmarna betydligt mer i år, jag tror att om det blir mer uppenbart om att det händer saker så kommer vi att locka fler till oss som vill vara med.

Vi bestämmer att vi anvander mail tilsvidare för styrelsen. Stefan fixar en maillista.

 1. After work/Piratfika

Beslut.

När och var ska vi ha vår första medlemsaktivitet?

Afterwork kl 18? sista onsdagen? Bishopsarms Boka bord Den första 28 mars, vecka 13

 1. Övriga frågor

Vi behöver ett nytt program för valsedelsutdelning. Nicolas föreslår att det måste komma från riks. • Nästa möte Den 22 april kl 13. •

 1. Mötet avslutas.

Mötet avslutas 16:38

Justerat: Datum: 2018/03/


 1. Att-göra-lista inför nästa möte

Alla

Fundera ut medlemsvårdande aktiviteter Vilken kanal är bäst för att sprida info om AW?

  1. Stefan

ordna lokalen for medlemsmötet

  1. Nicolas

Kolla med studieförbund om möjlighet till event i deras lokaler. Hackathon style

  1. Magnus
  1. Christoffer

Fixa fika