PPGBG:Protokoll SM 150603

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

§ 1. Mötets öppnande. Sofia öppnar mötet 18:30 § 2. Fastställande av röstlängd. Nicolas, Andreas, Sofia och Magnus Adjungerad Sofia Larsson samt Viktor Nagy. § 3. Mötets behörighet. Ja § 4. Godkännande av dagordning. Magnus läser upp dagordning Dagordning justerades och godkändes. § 5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare. Sofia mötesordförande, Magnus sekreterare, Nicolas och Andreas justerare. § 6. Föregående mötesprotokoll. Protokoll har inte kunnat lokaliserats § 7. Lokalpolitik Infrastruktur och Trängelskatt. Vi behöver ha ett möte där vi går igenom vår politik då vi ser ett behov av att den revideras. Sofia Larsson förbereder frågan till mötet, Magnus och Sofia L mleder mötet den 11/7 kl 14-16. § 8. Revisionsberättelsen Mötet beslutade att Nicolas tar kontakt med Iresten en gång till för att få fram en revisionsberättelse och förbereda Jacob Hallén på att han kan få skapa den samt ta kontakt med Fabian Rosdalen att vi har problem med att få tillgång till en revisionsberättelse. § 9. West Pride Mötet efterfrågar ett arbetsschema till lördag, Sofia tar kontakt med Anastasia (Milla). Informationsutskick på måndag till samtliga medlemmar i PPVG. § 10.Affischtävling Vinster och affischer är beställda till en kostnad på 740,24kr, UPVD bidrar med 100kr, PPGBG och PP Riks delar på återstående kostnad. § 11.3D-mässa Bordläggs till senare möte, det är lågprioriterat. § 12.Bok & Bibliotek Bordläggs till senare möte. § 13. Tidigare protokoll - printa Protokoll har skickats till Anton Nordenfur § 14.Sprutbytesprogram Bordläggs till senare möte. § 15. Erik Sundquist, Umeå (tidigare bordlagd) Punkten stykes. § 16. Västlänken (tidigare bordlagd) Punkten strykes. § 17. Hur vi ska bli mer radikala?(tidigare bordlagd) Punkten strykes. § 18. manifestationen mot TTIP(tidigare bordlagd) Mötet beslutade att ge Nicolas uppdraget att samla ihop pirater som kan tänkas vara intresserade av att lära sig mer om TTIP-frågan. § 19. Övriga frågor. - Magnus har en övrig punkt PPNO vill gärna att vi kommer till dem under 28/6-5/7 för att hjälpa till med valet. Magnus tillsammans med Josef drar frågan då det finns intresse. - Andreas har två övriga punkter Andreas lyfte att han anser att PP börjar bli allt för regelbundna istället för att det fokuseras på att göra saker. Andreas tog upp att vi borde börja använda de kalendrar som funnits tidigare. - Form av utlysande för möten Magnus är huvudansvarig för inbjudningar till möten men kan delegera. Kanalerna är Facebook, medlemsforumet samt mail. - Nicolas har två punkter. Nicolas kommer att skicka ut ett mail om demonstrationen om Västtrafiks kontrollanter. - Extra medlemsmöte samt budgetmöte Det extra medlemsmötet bordläggs. Budgetmötet beslutades hållas den 11/7 kl 12:00. § 20. Beslut om tid för nästa möte. 10/7 kl 18:00 § 21. Mötets avslut.