PPVG:Agenda Medlemsmöte 2016-03-12

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vart: Andra Långgatan 34 413 27 Göteborg, Magnus Andersson När: Lördag den 12:e mars klockan 14:00

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets behörighet

4. Val av mötets ordförande, sekreterare samt två justerare

5. Godkännande av dagordningen

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år

8. Revisionsberättelse för föregående år

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

10. Inkomna motioner

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

12. Val av årets styrelse

13. Val av årets revisor och ersättande för denna

14. Val av årets valberedning

15. Mötets avslutande