PPVG:Agenda Medlemsmöte 2017-03-26

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Föredragslista


1. Mötets öppnande.


2. Fastställande av röstlängd.

Närvarande:


3. Mötets behörighet.


4. Godkännande av dagordning.


5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Ordförande:

Sekreterare:

Justerarare:


6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år: Se bilaga 1.


7. Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år. Bilaga 2.


8. Revisionsberättelse för föregående år.


9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.


10. Inkomna motioner.


11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen.


12. Ihopslagning med PP GBG.


13. Val av årets styrelse.


14. Val av årets revisor samt revisorsersättare.


15. Val av årets valberedning.


16. Övriga frågor


17. Mötet avslutas.


Justerat:

Datum:Bilaga 1: Styrelsen träffades några gånger i början av verksamhetsåret, men därefter låg föreningen mer eller mindre vilande.


Bilaga 2: VI har haft de vanliga verksamhetsbidragen från PP riks och inga utgifter utöver de vanliga.