PPVG:Agenda Styrelsemöte 2016-02-20

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets behörighet

4. Godkännande av dagordning

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

6. Piratpartiet 10-års jubileum

7. Diskussion kring verksamhetsberättelse för 2015

8. Diskussion kring ekonomisk berättelse för 2015

9. Förslag till verksamhetsplan för 2016

10. Förslag till budget för 2016

11. Övriga frågor

12. Beslut om tid för nästa möte

13. Mötets avslut.