PPVG:Protokoll Årsmöte 2015-03-29

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

(För odt se här)

Protokoll årsmöte 2015-03-29

Årsmöte Piratpartiet Västra Götaland

Tid och plats

Kl 16:30, 29:e mars 2015 på Ung Pirats kansli, Norra Ågatan 10A, Göteborg

Närvarande

Nicolas Sahlqvist, Andreas Kettelhoit, Henry Rouhivuori, Magnus Andersson, Viktor Nagy

1. Mötets öppnande

Magnus hälsade alla välkomna och förklarade åmailrsmötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd

Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades.

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till fem medlemmar: Nicolas, Andreas, Henry, Magnus och Viktor

3. Mötets behörighet

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

4. Val av mötets ordförande, sekreterare samt två justerare

Årsmötet beslutade att

välja Andreas till mötesordförande

välja Magnus till mötessekreterare

välja Henry och Nicolas att justera protokollet

5. Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

Verksamhetsberättelse presenterades muntligen för föregående år. Av den framgick att det enda verksamhet som företagits under året som gått var att ta fram valsedlar inför landstingsvalet.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år

Den ekonomiska berättelsen för föregående år presenterades muntligen, vilken bestod av införskaffande av valsedlar till vilka ett lån på 5000 kr tagits från Piratpartiet Göteborg. Under året har 3000 kr återbetalats och det återstår 2000 kr att återbetala vid årets slut. I kassan fanns det vid årets slut 950 kr.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen

8. Revisionsberättelse för föregående år

Revisionsberättelse saknades.

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet

10. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

Inga propositioner har inkommit från styrelsen.

Årsmötet beslutade att anta följande punkter som verksamhetsplan för innevarande år:

  • Arbeta för att en (1) ny lokalförening startas inom Västra Götaland
  • Arbeta för att samordna aktivism inom regionen
  • Återbetala restskulden av det lån som togs från Piratpartiet Göteborg under förra året

budgeten är det bidrag som kommer att inkomma från Piratpartiet för lokala föreningar på 2000 kr samt de kvarvarande 950 kr att fritt disponeras av styrelsen för att utveckla verksamheten.

12. Val av årets styrelse

(a) Val av ordförande

Årsmötet beslutade att välja Magnus till ordförande

(b) Val av sekreterare

Årsmötet beslutade att välja Viktor till sekreterare

(c) Val av kassör

Årsmötet beslutade att välja Nicolas till kassör

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Årsmötet beslutade att fastställa antalet övriga ledamöter till två.

(e) Val av dessa ledamöter

Årsmötet beslutade att välja Henry till ledamot och vakantsätta den andra platsen.

13. Val av årets revisor och ersättande för denna

Årsmötet beslutade att välja Anton Nordenfur till revisor samt Andreas till ersättande.

14. Val av årets valberedning

Årsmötet beslutade att Vakantsätta posten som valberedning.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

16. Mötets avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet, Magnus Andersson

Justerare, Henry Rouhivuori

Justerare, Nicolas Sahlqvist