PPVG:Protokoll Medlemsmöte 2018-02-11

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dagordning

Mötets öppnande.

Mötet öppnas 15:37

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

 • Stefan Roudén
 • Sofia Hartelius
 • Nicolas Sahlqvist
 • Henry Rouhivuori
 • Magnus Hulterström
 • Jonathan Bellman
 • Francisco Izquierdo

Mötets behörighet.

Mötet anser sig behörigt

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande: Sofia
 • Sekreterare: Stefan
 • Justerare: Nicolas, Henry

Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.

Se Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år.

Piratpartiet Göteborg skall överföra 18720,10 kr till Piratpartiet Västra Götaland som tidigare beslutats i PP Göteborg.

Den ekonomiska berättelsen godkänns med ovanstående kommentar.

Revisionsberättelse för föregående år.

Ingen revisionsberättelse har inkommit på grund av att revisorn inte fått material i tid.

Mötet godkänner att revisionsberättelsen saknas.

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Den avgående styrelsen får ansvarsfrihet.

Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.

Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen.

Mötet antar följande verksamhetsplan

 • Styrelsen skall anordna medlemsvårdande aktiviteter.
 • Styrelsen ska aktivt jobba med valkampanjande.
 • Styrelsen ska speciellt bidra med ekonomiska medel för PP GBG’s valkampanj.

Styrelsen får disponera medel för att uppfylla verksamhetsplanen.

Val av årets styrelse

 • Ordförande: Stefan
 • Sekreterare: Francisco
 • Kassör: Nicolas
 • Ledamöter: Magnus, Jonathan

Val av årets revisor samt revisorsersättare.

Anastasia Storm är årets revisor.

Val av årets valberedning.

Vakant

Fråga om att gå till val

Piratpartiet Västra Götaland ställer upp i valet till landstinget i Västra Götaland.

Antagande av politiskt program

Förslag till fokusfrågor:

 • Mot Västlänken och för det Västsvenska paketet
 • Informationssäkerhet och digitala journaler i sjukvården
 • Psykvård
 • Hög arbetsbelastning inom vården. 6h arbetsdag.
 • Gratis kollektivtrafik

Mötet beslutar att driva 3 fokusfrågor.

 • Västlänken och det västsvenska paketet
  • Mot Västlänken och för en utbyggd kollektivtrafik i regionen.
 • En bätte sjukvård
  • 6h arbetsdag
  • En fungerande psykvård
  • Minska arbetsbelastningen
  • Inkludera tandvården i den allmänna sjukvården och högkostnadsskyddet
 • Gratis kollektivtrafik

Antagande av kandidatlista.

 • Stefan
 • Magnus
 • Francisco

Det behövs ytterligare ett medlemsmöte för att få fler kandidater och att anta ordning.

Antagande av behörig beställare av valsedlar samt kontakt med länsstyrelsen.

Ordförande och kassör är behöriga beställare för valsedlar samt kontaktpersoner.

Fråga om att utvidga behörig beställares ansvarsområde till att gälla samtliga kommuner inom Västra Götaland.

Behöriga beställare för Västra Götaland är också behöriga beställare för kommunerna i länet.

Mötet avslutas.

Mötet avslutas 16:55


 • Justerat: Henry Rouivuori
 • Datum: 2018-02-11
 • Justerat: Nicolas Sahlqivst
 • Datum: 2018-02-11