PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2015-09-23

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

§ 1. Mötets öppnande.

Mötet öppnades 18:04.

§ 2. Fastställande av röstlängd.

Magnus Andersson

Victor Nagy

Rickard Wahlander

Shabir Noori

Nicolas Sahlqvist anslöt vid punkt § 5.

§ 3. Mötets behörighet.

Mötet finnes behörigt kallat.

§ 4. Godkännande av dagordning.

Mötet godkänner dagordningen.

§ 5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Magnus valdes till mötesordförande.

Victor valdes till mötessekreterare.

Rickard och Nicolas valdes till justerare.

§ 6. Diskussion och beslut angående vilka frågor som ska ställas till diverse inrättningar i regionen och vem som sammanställer dessa.

Förslag till att skapa en grupp för att komma fram till frågor och sammanställa dessa. Mötet finner att vi kan skapa en sådan grupp.

Gruppen behöver inga riktlinjer på frågorna (men ska följa piratpartiets frågor).

Rickard föreslår sig själv som delansvarig (ej huvudansvarig). Victor föreslår sig själv till gruppen.

Rickard och Victor valdes till att ansvara för gruppen och komma fram till punkten.

Victor tar på sig huvudansvaret.

§ 7 Beslut kring vem som kontaktar Monica Djurner, huvudskyddsombud på Vårdförbundet på Sahlgrenska

Magnus föreslog sig själv till att vara i gruppen som skall kontakta Monica.

Magnus valdes till att kontakta Monica innan nästa styrelsemöte.

§ 8 Diskussion och beslut kring vilka andra inrättningar vi ska kontakta och vem som ska göra detta

Uppgiften är att ta reda på om inrättningar mer djupgående och hitta en lämplig kontaktperson vid de inrättningar som låter intressanta för oss att kontakta.

Shabir och Nicolas nominerades utav Magnus. Dessa valdes till denna uppgift.

Nicolas föreslogs att ta på sig huvudansvaret och accepterade.

§ 9 Todolista

Magnus har skapat en todo lista på våran wiki.

Magnus lägger ansvar på alla i styrelsen att hålla todolistan uppdaterad.

Magnus lägger huvudansvaret på Victor att se till att folk faktiskt uppdaterar sina delar av todolistan och att den hålls uppdaterad och korrekt.

§ 10. Beslut om tid för nästa möte.

Mötet bestämmer att nästa möte ska hållas den 21/10 klockan 18:00.

Plats mumble och fysisk plats väljs närmare kallelsen.

§ 11. Mötets avslut.

Mötet stängdes 18:53.

Justerat av:

Nicolas Sahlqvist (23/9 -2015)

Rickard Wahlander (23/9 - 2015)