PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2015-10-21

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Fastställande av röstlängd.

Magnus, Shabir, Victor, Rickard

Adjungerade: Sofia L och Andreas K. med förslagsrätt och yttranderätt

§ 3. Mötets behörighet.

Mötet är är behörigt kallat

§ 4. Godkännande av dagordning.

Dagordningen är godkänd

§ 5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Magnus valdes till ordförande

Victor valdes till mötessekreterare.

Rickard och Shabir valdes till justerare.

§ 6. Uppföljning angående vilka frågor som ska ställas till diverse inrättningar i regionen och vem som sammanställer dessa.

Titta närmare på de 3 områderna: kultur, kunskap, integritet. Tänka utanför sin egen linje.

Att ha några stycken frågor kring varje område, till exempel 5 frågor om kunskap, 5 om integritet och 5 om kultur, med öppna frågor för att hitta problemen.

Ha generella frågor som fungerar för alla, ej specifika till ett ställe (då alla har olika sammanhang kring till exempel kultur och integritet).

§ 7 Uppföljning kring vem som kontaktar Monica Djurner, huvudskyddsombud på Vårdförbundet på Sahlgrenska

Kommer senare när vi har fastställt frågor.

§ 8 Uppföljning kring vilka andra inrättningar vi ska kontakta och vem som ska göra detta

Andreas föreslår att fråga någon på Närhälsan (kansli i Borås och i Göteborg).

Shabir har varit på ett sjukhus och frågat vilka problem de har.

Andreas föreslår även att kontakta Patientnämnden.

Sofia föreslår att kontakta media och kommunikationsforskare på Göteborgs universitet.

Fortsätta med att ta reda på vilka inrättningar och organisationer som vi ska kontakta, och kontaktpersoner hos dessa.

§ 9 Diskussion kring att SKL vill öppna patientregister för andra aktörer utan att be om lov

Vill vi reagera på detta och i så fall hur? Ska kontakta Västra Götalands Regionen.

Första steget blir att skriva en debattartikel. Rickard ansvarar för att ta fram fakta, Magnus hjälper till för att skriva den och Sofia hjälper till att formulera den. Målgruppen ska vara mot vårdanställda vinkling är att det inte är ok med patientdata till tredje part och vi ska försöka få in den i medicinska tidsskrifter. Utveckla http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/07/22/varda-aven-patienternas-privatliv/

§ 10. Beslut om tid för nästa möte.

Nästa möte bestäms till den 19/11 klockan 18:00.

§ 11. Mötets avslut.

Mötet stängdes 20:11.

Justerat av

shabir (21/10/2015)

Rickard (20151021)