PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2016-01-23

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 16:07, den 23:e januari 2016

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden är:

Magnus Andersson

Victor Nagy

Shabir Noori

Nicolas Sahlqvist anslöt vid punkt 6.

3. Mötets behörighet

Mötet har blivit kallat en vecka innan och finnes behörigt.

4. Godkännande av dagordning

Mötet finner dagordningen godkänd.

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Magnus valdes till mötesordförande

Victor valdes till mötessekreterare

Shabir valdes till justerare.

6. Uppföljning angående beskrivande text över vad vi vill åstadkomma genom att ställa frågor till inrättningar

Magnus har skrivit en text. Den ser bra ut men vi skall lägga till exempel på frågor och exempel på inrättningar vi tänkt kontakta för att det ska bli enklare att motivera medlemmarna att svara.

Magnus filar lite mer på texten.

7. Uppföljning välkomstmail till nya medlemmar

Vi ger Malin uppgiften att skriva ett välkomstmail som vi skall skicka till nya medlemmar.

8. Uppföljning kontakt med Malin Moberg angående att bli medlemsansvarig

Malin hade inga problem med att bli medlemsansvarig, och är numera medlemsansvarig.

9. Uppföljning angående rollbeskrivning av rollen medlemsansvarig

Magnus och Rickard har skrivit en rollbeskrivning:

I rollen att vara medlemsansvarig för PPVG ingår bland annat:

- Att se till att det finns ett välkomstmail från PPVG och att det hålls akuellt.
- Att agera som lots för medlemmar in mot orgnisationen generellt och PPVG specifikt.
- Att vid behov avsätta tid för att varje vecka ta kontakt med nya medlemmar.
- Att jobba för att lokala föreningar också har medlemsansvariga för att främja samverkan.
- Att främja medlemmars deltagande i PPVGs aktiviteter.
-  Att löpande informera medlemsansvarigs aktivitet till styrelsen,  lämpligen som en stående punkt på styrelsens reguljära möten.

10. Diskussion och beslut om datum för nästa årsmöte för att välja ny styrelse

Mötet valde att årsmötet ska hållas den 12:e mars klockan 14:00.

Vi ska se över möjligheten att vara på UPVD's kansli (Open End).

Saker som behöver vara klara tills dess:

  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk berättelse
  • Budget inför nästa år

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12. Beslut om tid för nästa möte

Mötet valde att nästa styrelsemöte skall hållas den 20:e februari klockan 16.

13. Mötets avslut.

Mötet avslutades klockan 16:41.

justerare av shabir 23-01.2016