PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2017-05-08

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokoll för styrelsemöte för PPVG: 170508

Tid: 18:00 Plats: I Open Ends lokaler på Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg.

Mötets öppnande.

Mötet öppnas 18.09

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

 • Sofia Hartelius
 • Stefan Roudén
 • Nicolas Sahlqvist
 • Anderas Kettelhoit
 • Gunnar Palmgren
 • Benjamin Andreasson
 • Jonatan Bellman

Mötets behörighet.

Mötet utlystes 2017-04-30 via mail.

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänds med tillägg i övriga frågor.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande: Sofia
 • Sekreterare: Stefan
 • Justerare: Jonatan och Andreas

Träff med UPV

Var och en i styrelsen ska bestämma sig för om de vill kandidera till fullmäktige och landsting senast 1/6.

Varje kandidat behöver en stödorganisation för att kunna hålla koll på omvärlden.

Det är en bra ide att sprida våra ideer och få information om andra organisationer som driver närliggande frågor.

Vi föreslår ett nytt strategimöte med UPV.

Hemläxa: Fundera på om ni vill kandidera, vilka frågor och politik vill ni driva.

Gunnar rapporterar.

Gunnar har träffat Agneta ? (ansvarig för hur Göteborg ska hantera integrationsfrågor) tillsammans med Peter Politiken som drivs är att politiker vill toppstyra en lösning ovanifrån utan att att prata med de som bor i föroterna och vad de behöver.

Vi måste prata med de som bor i områdena som har problem och driva en politik gör skillnad i verkligeheten. Kan vi prata med poliser om hur de ser på problemen?

Vi behöver få in information om hur verkligheten ser ut. Ska vi begränsa oss till en stadsdel?

Todo-listan

Todo listan ska vara en stående punkt på varje möte. Var och en redovisar vad som hänt sen föregående möte kort och koncist. Långa diskussioner läggs på todo-listan.

Vårmötet votering

Vi tycker inte att mötesplatformen är anpassad för de med synnedsättning.

Det är svårt att förstå vad man röstat på och svårt att förstå hur de olika yrkanden hänger ihop.

Det måste finnas en tydlig formalia hur motioner och yrkanden ska vara utformade.

Dessa frågor ska lyftas till mötespresidiet och partipresidiet.

Verksamhetsplan

Vi har diskuterat frågan och har för tillfället inget att tillägga till verksamhetsplanen.

Flytta AW till Ölstugan Tullen Lejonet

Vi är där tidigt på kvällen och det har inte uppstått några problem hittills. Järntorget är en bra knytpunkt i stan och om det blir ett problem så har vi många andra ställen att gå till i närheten.

Vi bordlägger frågan och tar upp den igen vid behov.

Rekrytering från PP Riks

Stefan har blivit wikiansvarig.

Övriga frågor

Nytt parti i Göteborg "Demokraterna"

Nicolas undersöker vad de har för politik.

Informationstält

Vi behöver ett nytt tält, det gamla har blivit vandaliserat. Det finns andra typer av tält som är lättare att sätta upp och ta ner.

Beslut om tid för nästa möte.

Tid för nästa möte 8/6 kl 18.00 i Open Ends lokaler

Mötet avslutas.

Mötet avslutades 19.15

 • Justerat: Andreas Kettelhoit
 • Datum: 2017-05-11
 • Justerat:
 • Datum:

Att-göra-lista inför nästa möte

Alla

 • Fundera ut medlemsvårdande aktiviteter
 • Vilken kanal är bäst för att sprida info om AW?

Andreas

 • About-text till sidorna.
 • Kolla upp gamla webbsidor.
 • Andreas kollar tält.

Gunnar

 • Föreslår ett arbetssätt för att närma oss förorterna till nästa möte.

Nicolas

 • Undersöker vilken politik Demokraterna har.

Sofia

 • Wiki-dokument