PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2017-08-31

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokoll från styrelsemöte för PPVG: 170831

Tid: 18:00

Plats: I Open Ends lokaler på Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg.

Mötets öppnande.

Mötet öppnades 18:31

Fastställande av röstlängd.

Närvarande: - Sofia Hartelius - Stefan Roudén - Andreas Kettelhoit

Mötets behörighet.

Mötet anser sig behörigt.

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns som den står

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

  • Ordförande: Sittande
  • Sekreterare: Sittande
  • Justerarare: Andreas

Todo-listan.

Andreas har letat efter tält men inte hittat något bra. Vi funderar på om det går att snickra en stuga istället.

Grillning i slottskogen

Blev fika på TinTin Linnégatan på grund av vädret. Det kom 8-10 personer. De som kom hade fått informationen via facebook och mail. Det var två stycken som inte använde facebook, det är något vi måste ta hänsyn till.

Borås AW

Det kom 5 personer, en ny som heter Joel. Vi funderar på att ha fler AW eller annan aktivitet i Borås.

Valmöte

Valmötet är 10/9 kl 15 i Open Ends lokaler. Sofia har skrivit en kallelse. Vi vill gärna samverka med UP. Vi behöver inventera vilka prylar som redan finns. Eventuellt bjuder vi på fika. Det ska vara ett politiskt möte och vi fokuserar på kandidaterna i första hand. Det praktiska kan vänta och vi tar med det i mån av tid. Vi planerar att hålla fler möten. Vi behöver nya personer som engagerar sig i styrelsen.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Beslut om tid för nästa möte.

Nästa möte 28/9 kl 18 hos Open End

Mötet avslutas.

Mötet avslutades 19:20

Justerat: Andreas Kettelhoit, 2017-09-20