PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2017-10-22

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokoll för styrelsemöte för PPVG: 170508

Föredragslista

Mötets öppnande.

Mötet öppnades 15:27

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

  • Sofia Hartelius
  • Stefan Roudén
  • Andreas Kettelhoit
  • Nicolas Sahlqvist

Mötets behörighet.

Kallelsen har gått ut i tid och mötet anser sig behörigt.

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

  • Ordförande: Sofia
  • Sekreterare: Stefan
  • Justerare: Nicolas och Andreas

Todo-listan.

Andreas har tagit bort Gunnar ur styrelserollerna i Pirateweb och har rättat upp kalendern på motsvarande sätt.

Samir har inte möjligthet att ordna någon AW-aktivitet just nu.

Sofia lägger upp event för kallelser till styrelsemöten i vår FB-grupp.

Piratdiskussion

Den 28e hålls en piratdiskussion med efterföljande valkampanjsmöte. Diskussionen kommer att behandla Västlänken, Gårdalänken och luftföroreningar, Detta sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi använder en form som kallas för kulturarrangemang, det ställer inte några kvar på antal träffar och vi behöver inte registrera personuppgifter. Vi kan få 300 kr för omkostnader som inte är fika eller arvode till arrangören.

Första mötet diskuterar vi miljöaspekter av Västlänken och det ska resultera i politik som kan användas i valrörelsen. Stefan och ev Nicolas antecknar i ett gemensamt dokument.

Cirkulär ekonomi är ett ämne som vi kan diskutera på en sån här träff i framtiden.

Valkampanjsmöte

En timme direkt efter diskussionen om västlänken. Nicolas kollar upp vad valsedlar har kostat i tidigare val och hur mycket pengar vi har. En fråga är hur kostnaden för färgtryck på valsedlar kommer att fördelas mellan partierna. Stefan återkommer med resultat för olika valdistrikt.

De två stora budgetposterna är valsedlar och tält/stuga. Andreas har kollat upp tält och ett bra tält som är snabbt och lätt att sätta upp ligger på ca 10kkr. Stefan tar reda på hur många som har fyllt 18 sen senaste valet.

Vi tar upp budget med kostnader och möjligheter på mötet. Vi tar upp målgrupper på mötet Crowdsourcing.

Stefan rapporterar från Höstmötet.

Stefan har rapporterat.

Sociala aktiviteter

Vi ordnar en boardgame-aktivitet på GG-bar vid Kapellplatsen den 23/11 kl 19.00. Vi ska ha en julfika och en piratfika i november. Maila påminnelse om kulturaktivitetsmötet i veckan.

Övriga frågor

Dubletter i Pirateweb

Det finns dubletter i pirateweb. Andreas kollar upp och rensar om det är samma mailadress och telefonnummer. Egentligen är det medlemsservice uppgift.

Beslut om tid för nästa möte.

Nästa möte 19/11 kl 15.00

Mötet avslutas.

Mötet avslutades 16:51

Justerat: Andreas Kettelhoit, 2017-10-26