PP Linköpings årsmötesprotokoll 2013

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

http://piratpartietlinkoping.se/2013/05/17/pp-linkopings-arsmotesprotokoll-2013/

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Anton Nordenfur 19:07.

2. Fastställande av röstlängd

Anton Nordenfur

Tobias Jernér

Johannes Öhlin

Anders Brodin

Pontus Lindblom

3. Mötets behörighet

Mötet finner sig självt behörigt.

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

Mötet väljer Anton Nordenfur till mötesordförande.

Mötet väljer Johannes Öhlin till mötessekreterare.

Mötet väljer Anders Brodin och Pontus Lindblom till justerare.

5. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

”Under 2012 grundades Piratpartiet Linköping vid ett uppstartsmöte i juni. Ett flertal sociala träffar har anordnats, inklusive regelbundna fikaträffar samordnade med föreningen Ung Pirat Linköping, och ett flertal mer informella pubkvällar.

Ett medlemsmöte hölls i augusti, under vilket föreningen antog en första version av ett kommunprogram inför valet 2014.

Föreningens styrelse har under året haft regelbundna möten, betonade både på att planera kortsiktig verksamhet, och på att planera det mer strategiska arbetet inför valet 2014. Styrelsen har under året framarbetet ett nytt förslag till kommunprogram, att presenteras för medlemmarna som proposition 2013.”

Mötet godkänner att lägga verksamhetsberättlese till handligarna.

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.

”Föreningen har under året inte haft några inkomster eller utgifter, och har ännu inte skaffat ett bankkonto för att möjliggöra detta.

Inkomster: 0

Utgifter: 0

Total: +0″

Mötet godkänner att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

8. Revisionsberättelse för det föregående året

”Efter att ha läst föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse finner jag att föreningens handlingar har varit rätt utförda. Jag anser att årsmötet därmed bör fastställa ovan nämnda berättelser samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.”

Eskil Jörgensen

Linköping 2013-02-17

Mötet godkänner att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.


9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10. Inkomna motioner

Inga inkomna motioner till mötet.

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

Föreningen ska under 2013:

Värva medlemmar bland annat genom flygbladsutdelning. Skriva kommunprogram. Ha regelbundna piratfika och liknande sociala evenemang. Arrangera föreläsningar som har anknytning till piratpartiets politik eller det politiska systemet. Mötet godkänner årets verksamhetsplan.

Föreningens budget:

Inkomster:

2 200 från Piratpartiet

Utgifter:

500 kampanjmaterial

300 styrelsemöten

500 sociala evenemang

500 demonstrationer

400 övrigt

Totalt: 2200

Mötet godkänner årets budget.

12. Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande

Anton Nordenfur blir vald till posten som ordförande.

(b) Val av sekreterare

Johannes Öhlin blir vald till posten som sekreterare.

(c) Val av kassör

Pontus Lindblom blir vald posten som kassör.

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter

Anders Brodin, Louise Qvarfordt och Tobias Jernér blir valda till posterna som ledarmöter.

13. Val av årets revisor och ersättare för denna.

Ulrika Englund blir vald till posten som årets revisor.

Mötet väljer att vakantsätta posten ersättare.

14. Val av årets valberedning (en till fem personer)

Mötet väljer att vakantsätta årets valberedning.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

16. Mötets avslutande

Mötesordförande Anton Nordenfur förklarar mötet avslutat 19:39.