PP Vilhelminas uppstartsmötesprotokoll 2014

From Piratpartiets Wiki
Jump to: navigation, search

1. Mötets öppnande. Närvarande:

  Stellan Näslund
  Oskar Nygren
  Kristofer Pettersson
  Erika Lundqvist
  Oskar Johansson

2. Fastställande av röstlängd

 Alla närvarande har rösträtt.

3. Godkännande av dagordningen

 Dagordningen godkänd

4. Val av mötespresidie:

 a. Mötesordförande: Kristofer
 b. Mötessekreterare: Oskar Nygren
 c. Justerar: Erika och Oskar Johansson

5. Beslut om att bilda lokal förening.

  Bifalles.

6. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadgar för lokala föreningar

 §1.1: Föreningens namn är Piratpartiet Vilhelmina och har sitt säte i Vilhelmina Kommun
 §1.2: Föreningens verksamhetsområde omfattar Vilhelmina Kommun

7. Val av styrelse

 a. Ordförande: Stellan Näslund
 b. Sekreterare: Erika Lundqvist
 c. Kassör: Kristofer Pettersson
 d. Styrelsen fastslås ha en ledamot utöver ordförande, sekreterare och kassör. Vakanta platser tillsätts av styrelsen så fort som möjligt eller vid nästa medlemsmöte.

8. Övriga frågor

 a. Hur ska vi nå fler potentiella medlemmar?
   - Spelföreningar
 b. Politiska "vilden" Jonas i Åsele
 c. Debatter med politiska opponenter
 d. Kristofer bjuder in till piratfika inom en vecka
 e. Stellan och Kristofer sätter upp affischen under dagen
 f. Stellan tar på sig de administrativa uppgifter gällande öppnande av bankkonto samt öppnande av en förening
 g. Stellan undersöker utbildningsmöjligheter för föreningsverksamhet

11. Mötet avslutas