Piratpartiet Skånes årsmötesprotokoll 2014

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokoll Piratpartiet Skåne Årsmöte 12-01-14

ctrl+c från http://skane.piratpartiet.se/protokoll-arsmote-piratpartiet-skane-2014/

Mötets öppnande Mattias Bjärnemalm öppnar mötet 14:15 Fastställande av röstlängd Mattias Bjärnemalm Ingvar Kullberg Ronny Nord Matilda Dahl Rene Malmgren Thomas Kronvall Anders Paulsson Peter Johansson Henry Bergström Ludvig Holmann Janni Andersen Jonatan Gonte Kindh Jörgen Lindell Alexander Andersson David Boholm Robin Gustavsson Michael Andersson Jan-Erik Malmquist Jan-Erik Fiske Heléne Troedsson Christoffer Willenfort Martina Johansson Jonas Birgersson Mathias Heinel Anders Hedberg Adrian Kristiansson (från punkt 11)


Mötets behörighet Mötet anser sig vara behörigt kallat Mattias Bjärnemalm Elin Andersson Tomas Kronvall Jan-Erik Malmquist Mötet godkänner dagordningen Följande verksamhetsberättelse läggs till handlingarna. Val av mötesordförande, -sekreterare och två justerare Godkännande av dagordning Verksamhetsberättelse ”Försök till 5 styrelsemöten har gjorts varav ett har genomförts 19 december 2013.”

Ekonomisk berättelse Följande ekonomisk berättelse läggs till handlingarna. ”Ett noll resultat skulle uppnås, alltså 0kr in och 0 kr ut. Detta har uppnåtts.”

Revisionsberättelse Revisor Rene Malmgren drog revisionsberättelse muntligt. Det framkom att styrelsen inte gjort någonting under året men att det inte finns några misstankar om ekonomiska oegentligheter. Malmgren gjorde ingen rekommendation om huruvida ansvarsfrihet borde ges eller ej. Styrelsen fick ansvarsfrihet. Trygghet för kandidater

                i.   Mötet valde att avslå motionen.

Medborgarlön

                i.   Mötet valde att avslå. Mötet kommenterar att motionen anses ha inkommit på fel nivå då den rör rikspolitik, och föreslår att motionären skickar motionen till Piratpartiets årsmöte.

Verksamhetsplanen antogs med följande tillägg:

                i.   Landstingslistan ska röstas fram på Pirateweb medelst Schultzemetoden senast den 16:e februari för att kunna ges till Piratpartiet riks innan den 1:a mars. Listan ska innehålla 2/3 av alla nominerade eller som mest 30 personer. Listan ska vara sluten.
               ii.   Piratpartiet Skånes valplattform ska tas fram online senast den 29:e juni.

Ansvarsfrihet Motioner Verksamhetsplan och budget


Förslag till styrelsen om process till framtagande av valplattform:

Valplattformen för regionen skall utgå från 2010 års valplattform.

Styrelsen utser en eller flera områdesansvariga och hittar ett samarbetsverktyg där medlemmarna kan samarbeta med framtagande av förbättrad valplattform.

Varje månad skall de delar av valplattformen som områdesansvariga anser vara “färdiga” läggas upp på forumen för omröstning under första veckan i månaden.


b. Budgeten antogs med följande ändringar:


Intäkter (tkr)

25 Bidrag och kampanjstöd

Utgifter (tkr)

6 Valsedlar regionvalet 15 Valkampanjarbete (tryck, reseersättningar, gräsrotsfika etc) 3 Etablering av lokalföreningar 1 Övrigt (utlägg ej valarbete, styrelsemötesutgifter etc)

Mötet noterar en inkommen reservation från Rene Malmgren: ”JAG RESERVERAR MOT BUDGETEN /Rene”

Styrelse Ordförande

                i.   Christoffer Eldengrip

Sekreterare

                i.   Vakant

Kassör

                i.    Björn Flintberg

Antal ledamöter

                i.   Fem (5)

Ledamöter

                i.   Ronny Nord
               ii.   Christoffer Willenfort
               iii.   Jan- Erik Malmquist
              iv.   Mattias Bjärnemalm
               v.   Troed Sångberg

Till revisor valdes Andreas Bjärnemalm

Till ersättare valdes Jonatan Gonte Kindh

Michael Andersson

Evelyn Jepsen

David Boholm

Utlysning av post som fundraiser för regionvalskampanjen

Mötet valde att avslå motionen.

Revisor och ersättare

Valberedning

Övriga frågor

Mötets avslutande

Mattias Bjärnemalm avslutade mötet 17:30ish.

//Elin Andersson, mötessekreterare