Piratstudenterna Linköpings årsmöte 2013

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokoll Piratstudenterna Linköpings årsmöte 2013

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

2. Mötets behörighet

Kallelse till årsmötet 2013-10-25 publicerades och distribuerades 2013-10-11 vilket innebär att stadgarnas krav på två veckors framförhållning är uppfyllt.

3. Val av mötets ordförande

Till mötesordförande valdes Hans Persson.

4. Val av mötets sekreterare

Till mötessekreterare valdes Hans Persson.

5. Val av två personer att justera protokollet

Till justeringsperson valdes Johannes Öhlin.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 föredrogs (utifrån text i möteskallelsen).

7. Ekonomisk berättelse för förra året

Den ekonomiska berättelsen för 2012 föredrogs (utifrån text i möteskallelsen).

8. Revisorernas berättelse för förra året

Revisorernas berättelse bordlades eftersom någon sådan inte inkommit.

9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Ansvarsfrihet för styrelsen för 2012 bordlades eftersom revisionsberättelse saknades.

10. Motion A01: Stadgeändring av §10: Ta bort partiombud

“Motion A01: Stadgeändring av §10: Ta bort partiombud” antogs enhälligt. Motion A01: Stadgeändring av §10: Ta bort partiombud Motion av Anton Nordenfur När föreningen bildades fanns inte en formell piratpartiförening i Linköping eller Norrköping. Därför skapades §10 “Partiombud”, som lyder “Lokalavdelningens ordförande fungerar som Partiombud i kontakten med Linköpings tre studentkårer (LinTek, Suff och Consensus). Vid särskilda skäl kan styrelsen utse annat partiombud.” Numera är Piratpartiet mycket aktiva i både Linköping och Norrköping, och det är därför bekvämast att låta deras respektive ordförande alternativt andra kontaktpersoner agera ombud. Därför yrkar jag att §10 stryks från stadgarna, och att följande stadgepunkter byter numrering ett steg.

11. Motion A02: Stadgeändring av §1: Byt namn på föreningen

“Motion A02: Stadgeändring av §1: Byt namn på föreningen” antogs enhälligt. Eftersom detta är en stadgepunkt som nämns i §16 så behöver den dras en gång till på nästa årsmöte. Motion A02: Stadgeändring av §1: Byt namn på föreningar

Motion av Anton Nordenfur

Föreningen heter “Piratstudenterna i Linköping”, vilket egentligen är en kvarleva av att andra piratstudentföreningar har liknande namn (PS Uppsala, PS Göteborg, PS Lund, et cetera). Men det vi egentligen riktar in oss på är ju Linköpings universitet, som har campus både i Linköping och i Norrköping. Så länge vi har namnet PS Linköping riskerar vi att de i Norrköping inte känner sig lika hemma, och därför vore det vettigt att byta namn.

Jag föreslår att vi kör på “Piratstudenterna vid Linköpings universitet”, men också i stadgarna skriver att vi kan förkortas “PS LiU” eller “Piratstudenterna”.

Eftersom detta är en ändring av §1 måste vi ta upp det på två olika årsmöten innan det börjar gälla, så det träder alltså inte i kraft direkt efter mötet om det går igenom.

Därför yrkar jag att de första två meningarna i stadgarnas §1 stadgarna ändras till “Lokalavdelningens namn är Piratstudenterna vid Linköpings universitet. Namnet kan även förkortas till PS LiU eller Piratstudenterna.”

12. Motion A03: Stadgeändring av §16: Rätta slarv

“Motion A03: Stadgeändring av §16: Rätta slarv” antogs enhälligt. Eftersom detta är en stadgepunkt som nämns i §16 så behöver den dras en gång till på nästa årsmöte. Motion A03: Stadgeändring av §16: Rätta slarv

Motion av Anton Nordenfur

I stadgarnas §16 om stadgeändringar står det: “Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.”

Det är ett slarvfel eftersom stycket för stadgeändring är §16 och den för upplösning är §17. Om motion A01 om att ta bort §10 går igenom på detta möte är det till och med §15 och §16 det gäller.

Eftersom detta är en ändring av §16 måste vi ta upp det på två olika årsmöten innan det börjar gälla, så det träder alltså inte i kraft direkt efter mötet om det går igenom.

Därför yrkar jag att sista meningen i stadgarnas §16 ändras till “Ändring av lokalavdelningens stadgar om föreningsform (§1), syfte (§3), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

13. Årets verksamhetsplan

Vi diskuterade möjliga aktiviteter: Värvning av nya medlemmar på campus. Exempelvis utdelning av flygblad i märkesbacken eller mellan föreläsningar. Detta måste göras under läsperioder och nästa läsperiod börjar 2013-11-04. Uppsättning av affischer. Föreläsningar om ämnen som på något sätt kan relateras till piratpolitik. Detta kan användas både för att vidareutbilda existerande piratstudenter och för att värva nya. Även detta måste ske under läsperioder. Antagligen är det bra att se till att lägga upp ett schema för hela läsårets föreläsningar på en gång så att den som är intresserad kan lägga in dem i sitt schema med en gång. Man borde kunna sikta på en eller kanske två föreläsningar per läsperiod. Vid behov försöka påverka studentkårerna i relevanta frågor, men vad som är en relevant fråga känns som något som lämpligen kommer från aktiva studenter (något som saknades på mötet).

14. Årets budget

Budget för det kommande året bordlades.

15. Val av årets styrelse

Hans Persson valdes till ordförande och Johannes Öhlin till sekreterare. Lämplig kandidat till kassör saknades så val av styrelse är formellt bordlagt.

16. Val av årets revisor

Val av revisor bordlades.

17. Val av årets valberedare

Val av valberedning bordlades.

18. Övriga frågor

Övriga frågor: Motion H01: Stadgeändring av §12: Språkjustering Motion av Hans Persson

I stadgarnas §12 om extra årsmöte står det "För att vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg." Den här meningen är grammatiskt konstig.

Därför yrkar jag att tredje meningen i stadgarnas §12 ändras till "För att ett extra årsmöte ska vara behörigt måste lokalavdelningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg."

Motionen antogs enhälligt. Piratstudenterna bör skaffa en egen hemsida.

19. Mötets avslutande

Mötet avslutades.