Piratstudenterna vid Linköpings universitets extra årsmöte 2015

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mötets öppnande

Katarina Gustafsson förklarade mötet öppnat.

Mötets behörighet

Mötet fann sig behörigt.

Val av mötets ordförande

Mötet valde Katarina Gustafsson till mötesordförande.

Val av mötets sekreterare

Mötet valde Anton Nordenfur till mötessekreterare.

Val av två personer att justera protokollet

Mötet valde Katarina Gustafsson och Johannes Öhlin till justerare.

Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Katarina Gustafsson föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2014-2015. Mötet lade verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Ekonomisk berättelse för förra året

Anton Nordenfur föredrog den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2014-2015. Mötet lade den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

Revisorernas berättelse för förra året

Mötet läste revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014-2015. Mötet valde att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Mötet beviljade föregående års styrelse ansvarsfrihet.

Årets verksamhetsplan

Mötet antog följande verksamhetsplan:

Föreningen ska under året arbeta med att bli godkända som studentförening. Vi ska aktivt synas på någon av Linköpings universitets campusområden minst en gång under verksamhetsåret. Att anordna en föreningspub under verksamhetsåret är också ett mål. Föreningen ska köpa in de tidigare designade tygmärkena, samt hålla en successiv dialog om föreningens verksamhet på hemsidan (http://ps-liu.ungpirat.se/) och göra den mer tillgänglig. Föreningen ska även skicka representanter till Ung Pirats östra distriktskongress.

Årets budget

Mötet antog följande budget:

Verksamhetsåret börjar med en bankbalans på 3 030 kr och en fordran från Ung Pirat på 2 070 kr, med andra ord en total balans på 5 100 kr.

Budget 2015-2016
Inkomster 3 000 kr
Bidrag från Ung Pirat 3 000 kr
Utgifter 2 000 kr
Kontoavgift 300 kr
Styrelsen 700 kr
Tygmärken 1 000 kr
Resultat 1 000 kr
Utgående balans 6 100 kr

Val av årets styrelse

Mötet valde Katarina Gustafsson till ordförande, Johannes Öhlin till sekreterare och Anton Nordenfur till kassör.

Val av årets revisor

Mötet valde Johan Karlsson till revisor.

Val av årets valberedare

Mötet valde att vakantsätta valberedningen.

Proposition om stadgeändring

Mötet antog föreningens nya stadgar.

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

Mötets avslutande

Katarina Gustafsson förklarade mötet avslutat.

Justerat av Katarina Gustafsson och Johannes Öhlin.