Uteslutning

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Utträde och uteslutning (Från version 3.0 av Piratpartiets_stadgar)

2.2.1 Medlem som vill utträda ur partiet ska skriftligen anmäla detta till partiet och anses därmed omedelbart ha lämnat partiet.

2.2.2 Medlem som efter två skriftliga påminnelser inte förnyat sitt medlemskap får anses ha lämnat partiet.

2.2.3 Medlem som uppenbarligen handlar i strid med partiets intressen eller annars uppenbarligen skadar partiet eller på annat sätt motarbetar partiet kan uteslutas av partistyrelsen. Beslut om uteslutning ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet.

2.2.4 Beslutet om uteslutning kan skriftligen överklagas till nästa medlemsmöte genom motion. Detta ska ske inom fyra (4) veckor från det att beslutet delgivits medlemmen. Överklagas inte beslutet inom dessa fyra veckor träder uteslutningen i kraft.

2.2.5 Om beslutet överklagas till kommande medlemsmöte är berörd medlem istället avstängd från verksamhet i partiet fram till det att överklagandet prövats. Avstängd medlem får inte aktivt verka i partiets namn, men har i övrigt samma rättigheter som övriga medlemmar. Medlemmen ska kallas till det medlemsmöte där överklagandet prövas och där ha fulla rättigheter enligt § 4.4 (Rättigheter).

2.2.6 Utesluten medlem kan beviljas återinträde av partistyrelsen.Samling av lärdomar kring uteslutningsärenden

Detta dokument skrevs av partistyrelsen 2015–2016 och kan revideras löpande.

Detta är ej ett regelverktyg, utan är tänkt som en samling erfarenheter gjorda under tidigare uteslutningsärenden, och vad styrelsen kan behöva tänka på när en sådan situation uppstår igen.

Piratpartiet modererar inte

Partiet tar ansvar för otrygga situationer. Partistyrelsen är inte "moderatorer". Dock behövs tydliga ställningstaganden i de fall Piratpartiet utan avsikt skapat en otrygg situation för individer. Det är viktigt att vi ser ett ansvar för att ordna en trygg och säker omgivning för medlemmarna och agerar utifrån det. Där är uteslutning ett verktyg som kan användas.

Här existerar emellertid ett visst mått av godtycklighet; skillnaden mellan om någon bryter mot några lagar, eller om någon beter sig antisocialt på olika sätt, vilket motiverar oss som organisation att utesluta någon. Handlar det om brott, behöver vi som organisation överväga att polisanmäla, ovanpå att utesluta. (Som exempelvis grovt förtal, hot, övergrepp el. dyl.)

Piratpartiet delar inte ut varningar

Detta är ganska okänt bland medlemmar och det behöver vi vara tydligare med: En varning är inte något som garanterar att förändring sker, och kan till och med riskera bli ett hinderlopp som gör att någon får lite extra tid att bete sig olämpligt. (Detta inte minst för att någon som från början går över gränser antagligen inte har någon insikt om att denne är fel ute.) Det kan även framstå som alldeles för vagt, att utdela varningar i situationer där vi behöver vara väldigt tydliga med att vi anser en händelse vara oacceptabel.

Behövs en mjukare approach, kan man ge personen i fråga möjlighet att lämna partiet självmant. T.ex. att någon kontaktar personen i fråga, förklarar situationen och att det är ett uteslutningsärende på gång.

Partistyrelsen är inte en domstol

Detta betyder i grunden att Partistyrelsen agerar under vad den anser är acceptabelt eller inte. Det ställer lite krav på styrelsen att förhålla sig etiskt i uteslutningsärenden. Det kan exempelvis handla om en instinkt att skydda någon som känner sig oskyldigt utpekad, men även en önskan om att skapa en trygg omgivning för andra medlemmar. Styrelsen kan exempelvis inte avkräva bevis, eller dylikt och måste förhålla sig till att ord kan stå mot ord. Finns det utrymme för medling, rekommenderas styrelsen att tillsätta en sådan, för att försöka utreda och se om möjlighet till nån slags jämkning finns.

Löpande kommunikation med inblandade medlemmar

Personer som drabbats av den uteslutne på olika sätt, ska ges löpande rapporter om vad som sker. Det har ibland handlat om att människor känt sig otrygga och utsatta och dessa behöver känna att de har styrelsens stöd och hjälp i situationen. De ska även få information om själva beslutet från någon i styrelsen. En utesluten har rätt att på medlemsmöte få sin sak prövad, men partiet har ingen motsvarande möjlighet för anmälare av medlemmar när uteslutning inte genomförts. Det är en grundläggande situation styrelsen behöver vara medveten om.

Kommunicera beslutet ordentligt – anonymisera informationen

Det är viktigt att offentliggöra att personen blivit utesluten. En händelse som gått så långt att det lett till uteslutning kan exempelvis vara känd bland flera medlemmar och de kan behöva få veta att det hänt. Transparens är viktigt, och styrelsen får gärna utöver att publicera ett inlägg, avsätta någon eller några ur styrelsen som kan besvara frågor kring ärendet. OBS! Anonymisera emellertid namnet på den uteslutne.

Det är inte ovanligt att medlemmar vill veta exakt vad som föranlett en uteslutning. Styrelsen bör tillhandahålla så mycket information som de kan, under förutsättning att materialet är anonymiserat och inte hänger ut någon i onödan. Här är det väldigt mycket situationen som avgör, så gå gärna igenom noggrant med eventuella talespersoner om vad som kan lyftas och hur.

Stå för beslutet och var tydliga

Det är oerhört viktigt att styrelsen agerar tydligt och principfast. Alla eventuella diskussioner i efterdyningarna, med den uteslutne bör tas av en person som har det mandatet och då i den omfattning som representanten själv avgör. Det finns ingen skyldighet att ha ”terapisessioner” med den uteslutne. Alla övriga ledamöter hänvisar även till den personen.

Det är dessutom viktigt att denna enighet syns utåt. En utesluten person är det för att styrelsen har beslutat det. Styrelsen ska vara kraftfull och stå för beslutet och inte lämna intryck av velighet. När en uteslutning är genomförd, ska styrelsen stå för den. Detta är superviktigt för tryggheten för anmälare av den uteslutne, exempelvis. Inga andra än styrelsen ska känna sig tvingade att försvara beslutet.

Äts inte upp av dramat

Viktigt att behålla kontinuitet i arbetet i övrigt. En dramatisk uteslutning kan tendera att ta alldeles för mycket tid i anspråk, hos alldeles för många. Det är därför viktigt att inte släppa all annan verksamhet.

Att tänka på

Det kan vara bra att ta fram nån slags väg att anmäla människor som betett sig otillbörlig på olika sätt i organisationssammanhang. Som det är nu måste man ”känna nån” eller så kanske det sker via proxy-mail nånstans. Exakt hur detta borde genomföras är för stunden inte uttänkt.

Mellan varven kan det dessutom vara bra att informera olika funktionärer runt om i landet att det går att anmäla medlemmar till styrelsen, som en poäng för att indikera att vi faktiskt finns där och är villiga att ta hand om situationer när de uppstår.

Se över krishanteringen

Styrelsen saknar helt krishantering. Under ett uteslutningsären blev flera hotade på olika sätt – uppringda, doxade osv. Styrelsen bedömde att det handlade om ”tomma kastruller”, men eventuell oro orsakad av händelsen tacklades inte. Detta behöver åtgärdas som exempelvis i en manual för krishantering och en årlig ”övningskörning” i hur man krishanterar. Detta behöver även utsträckas att omfatta eventuella offer för en hämndlysten utesluten person.