AU-möte 2015-12-10

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets första möte, 10 december 2015 klockan 18:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Anton Nordenfur den 9 december 2015.

Mötets öppnande

Anton Nordenfur förklarade mötet öppnat.

Närvarande ur arbetsutskottet var Anton Nordenfur och Magnus Andersson.

Övriga närvarande var Erik Lönroth (från punkt 11).

Val av mötesordförande

Magnus Andersson valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Anton Nordenfur valdes till mötessekreterare.

Arbetsutskottets sammankallande

Underlag från Anton:

Arbetsutskottets sammankallande är partiledaren, men någon sådan kommer vi inte ha förrän närmare maj. Jag föreslår att vi väljer en egen sammankallande tills vidare (med uppdrag att leda arbetet och ansvara för att det kallas till AU-möten, samt att vara främst ansvarig att representera AU mot exempelvis partistyrelsen). Denna person har också attesträtt för AUs budget (om vi får en budget, det beslutas av styrelsen i januari).

Arbetsutskottet valde Magnus Andersson till sin sammankallande.


Arbetssätt

Underlag från Anton:

Det finns idag inga regleringar av arbetsutskottets arbete, och ingen praxis för hur vi ska arbeta. Enligt stadgarna regleras vi av styrelsens arbetsordning, som ska revideras i januari. I god tid tills dess borde vi i min mening komma med förslag till hur vi vill regleras, exempelvis vad som krävs för att kalla till AU-möte, närvarorätt, protokollkrav, osv. Optimalt borde vi gå ifrån detta möte med ett förslag.

Saker att ta med:

 • Vad krävs för att ett AU-möte ska vara behörigt? Min åsikt - om mötet har 100% närvaro eller om det kallats minst en vecka i förväg.
 • Hur sker beslut i AU? Min åsikt - om beslutspunkt meddelats minst två dagar innan mötet och mötet är behörigt tas beslut med enkel majoritet (över 50%), i annat fall krävs koncensus (100%).
 • Praxis kring möten - det här borde inte hårdregleras, men det kan vara bra att ta med hur ofta vi anser att vi ska träffas och genom vilket medium. Min åsikt - AU försöker träffas minst varannan vecka, generellt genom VOIP men afk när det är möjligt.
 • Vilka har närvarorätt på AU-möten? Min åsikt - alla medlemmar är välkomna med närvarorätt när inga känsliga frågor behandlas, partiets revisorer är ständigt adjungerade.
 • Protokoll? Min åsikt - AU för protokoll på alla möten och publicerar dessa på partiets webbsida.

Vi bör även ta upp kommunikationskanaler. Förslagsvis använder vi Slack samt en mailinglista / redirect, typ au@piratpartiet.se.


Mötet beslutade att arbetsutskottet ska ha som målsättning att mötas varannan vecka, men att detta inte ska hårdkodas i arbetsordningen.

Mötet beslutade att uppdra åt Anton Nordenfur att skicka in underlag till styrelsens arbetsordning å arbetsutskottets vägnar, som tar upp att

 • AU-möten är behöriga om samtliga i AU är närvarande eller om kallelse gått ut via email till alla i AU senast en vecka innan mötet.
 • AU fattar beslut med absolut majoritet om mötet är behörigt.
 • Alla medlemmar har närvarorätt på AU-möten, om inte ytterst känsliga frågor såsom personuppgifter diskuteras. Partiets revisorer har ständigt närvarorätt.
 • AU ska protokollföra alla möten och publicera protokollen på partiets hemsida eller wiki.

Mötet beslutade att arbetsutskottets kommunikationskanaler är email och Slack.

Kommande möten

Kan vara vettigt att försöka planera in möten för den kommande månaden eller två, beroende på vad vi bestämmer om hur ofta vi har möten. Inklusive om vi vill försöka planera in ett afk-möte.


Mötet beslutade att schemalägga nästa möte till den 21 december klockan 19:00, mötet därpå till den 4 januari klockan 19:00, och mötet därpå till den 18 januari klockan 19:00.

Piratpartiet fyller 10

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Partistyrelsen tog upp frågan på mötet 6 december och beslutade:

 • att uppdra webmaster Magnus Andersson att på födelsedagen uppdatera partiets webbsida för att uppmärksamma tioårsjubileet.
 • att uppdra Emma Marie Andersson och Anton Nordenfur att till födelsedagen lansera en film som hyllar partiet och dess tioåriga historia.
 • att uppdra Carl Johan Rehbinder att leda arbetet med att skriva en artikel om partiets historia.

Mötet diskuterade upplägget för hur vi ska samordna dessa saker och visa det på ett snyggt sätt på webbsidan.

Tioårsfest

Magnus föredrog. Partistyrelsen tog upp frågan på mötet 6 december, och beslutade att uppdra Magnus Andersson att påbörja arbetet med att planera en tioårsfest.


Magnus har börjat kolla på möjligheter tillsammans med bland annat Erik Lönroth. Mötet diskuterade möjligheterna att kombinera festen med en konferens och bjuda in gäster, bland annat från utländska piratpartier.

Firmateckning

Anton föredrog. Vi behöver dra tillbaka Jans fullmakt hos banken (och kolla att inte fler än de som behöver har den rätten). Behöver även anmäla firmatecknare till skattekontot.


Anton planerar att gå till banken de kommande dagarna och dra tillbaka bankkontotillgången från de som inte längre ska ha tillgång. Anton ska fixa tillgång till skattekontot.

Ekonomi och donationer

Partiets ekonomiska utveckling. Hur boostar vi donationer?


Partiets donationer har minskat under andra halvan av 2015. Mötet diskuterade vad vi behöver göra för att stärka dem.

Mötet beslutade att vi ska pusha för donationer i kommande medlemsbrev.

Mötet beslutade att arbetet med en sida för "julklapp" i form av donationer till partiet ska fortsätta, med målsättningen att det blir klart under denna vecka eller nästa.

MyNewsDesk

Anton föredrog. Hur går det med nedgraderingen av MyNewsDesk?


Anton har mailat MyNewsDesk om att nedgradera till gratisversionen, och planerar att ringa dem i veckan om hen fortfarande inte fått något svar.

Postboxen

Anton föredrog. Hur går det med uppsägningen av postboxen?


Anton skickade brev till PostNord om att säga upp postboxen idag, men är osäker på hurdan uppsägningstiden är. Posten kommer då i framtiden att skickas vidare till kansliet i Aspudden.

Lokalföreningar och bidrag

Anton föredrog. Tre föreningar har fått bidrag, en till (Lund) har skickat in allt och ska få bidrag. Ytterligare elva föreningar saknar vi något från (bankkontonummer och/eller protokoll). Vore super om vi kunde få in alla uppgifter och kunna skicka ut bidrag innan året är slut.


Mötet uppdrog Anton Nordenfur att påminna alla föreningar som haft årsmöte om att de måste lämna in protokoll och bankkontouppgifter innan årsslutet för att undvika att bidraget brinner inne.

Aktivism

Magnus föredrog. Till början av året behöver vi boosta aktivismen igen. Hur ser vi till att det börjar hända saker runtom i landet?


Mötet uppdrar Magnus Andersson att tillsammans med Malin Moberg dra igång träffar på Mumble igen, samt att dra igång en insändarskrivarworkshop på Mumble.

Mötet uppdrar Anton Nordenfur att dra i tisdagsträffar på Mumble den 15, 22 och 29 december, varpå Magnus Andersson tar över från och med den 5 januari.

Övriga frågor

Medlemsbrev

Mötet uppdrar Anton Nordenfur att skicka ut regelbundna medlemsbrev med uppdateringar om nyheter och vad som händer i partiet, med målsättningen att skicka ut ett medlemsbrev i veckan.

Mötets avslutande

Magnus Andersson förklarade mötet avslutat.

Speramus in #TSVUT.