AU-möte 2016-07-13

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets sextondemöte, 13 juli 2016 klockan 19.00 via nätet. Kallelse till mötet skickades 12 juli.

Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat.

Magnus, Anton, Josef och Björn närvarade.

Val av mötesordförande

Mötet valde Magnus till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Anton till sekreterare.

Arbetsfördelning inom arbetsutskottet

Mötet diskuterade Antons underlag. Mötet lade underlaget till handlingarna.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Magnus har inte fått till ett möte med emma. Magnus ringer emma direkt efter mötet och kollar läget.

Tioårsfest

Magnus pratar med Elin och skickar en lägesrapport till AU snarast.

Firmateckning

Firmateckning avklarad.

Ekonomi och donationer

Anton hör av sig till Henry och ber honom inkomma med ekonomirapport i början av varje månad.

Lokalföreningar och bidrag

Ett antal föreningar är på väg att läggas ned. Anton ansvarar för att deras konton avslutas och att deras pengar flyttas till partiet.

Aktivism

Aktivistnätverket

Anton sammanställer bra personer som aktivistsamordnare.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog och pratade om hur det gick i år samt planer för 2017.

Almedalsveckan 2017 lyfts i början av februari 2017.

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog:

Förslag till paket är:

Frågan bordläggs till oktober.

Landsturné

Anton föredrog.

Magnus och Anton planerar in möte för ytterligare planering.

Struktur för partiets organisation

Anton föredrog. Arbetet fortskrider och rapporteras om ytterligare vid nästa möte.

Punkter delegerade från styrelsen

Mabs underlag:

  • Avtackningsarbetet delegeras till AU, Calle redovisar för AU.
  • Tioårsartikeln delegeras till AU.
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en rollbeskrivning för talespersoner
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en lista på vilka områden vi behöver ha talespersoner inom för att leda det politiska konkretiseringsarbetet inför vårmötet 2017
  • det delegerades till au att snarast leverera bokslut och räkenskaper för 2014 till revisorerna för 2014 samt 2015, så att någon utav dessa kan göra revision för det året och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte

beslut:

  • beslut: att delegera till au att ta fram ett underlag för per capsulam för en ny arbetsordning utifrån det inkomna underlaget och de diskussioner som fördes på mötet.
  • ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au

Mab tar avtackningsarbetet.

Mab tar tioårsartikeln.

Magnus tar rollbeskrivning.

Magnus tar talespersonerna.

Anton tar bokslut.

Mab tar PC.

Ta över 5101-kampanjen från Ung Pirat

Mab ansvarar.

Punkten bordlades till nästa möte.

Wikipediasida för crowdfundingkampanjer bakåt och framåt

Mab ansvarar.

Punkten bordlades till nästa möte.

Övriga frågor

Stockholm Pride

Anton föredrog arbetet med Pride.

Magnus är förhoppningsvis med en eller två dagar, preliminärt lördagen.

Magnus försöker få ihop crowdfundingen asap.

Kommande möten

Nästa möte planerades till den 27 juli klockan 18:00 på Mumble.

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutat.

Speramus in #TSVUT.