AU-möte 2016-08-03

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets artonde möte, 3 augusti 2016 klockan 22.00 via Mumble.

Mötets öppnande

Partiledare Magnus Andersson förklarade mötet öppnat.

Magnus Andersson, Mattias Bjärnemalm, Anton Nordenfur, Josef Ohlsson Collentine och Björn Flintberg närvarade.

Val av mötesordförande

Mötet valde Magnus till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Anton till mötessekreterare.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Magnus, Anton och emma har haft möte, Magnus presenterade tankarna hittills.

10-års festen

Magnus föredrog Elin Anderssons meddelande om hur det går.

Althéa har varit på Noden och spikat saker. Inträde blir 100 kr förskott, 150 kr i dörren. Max 150 personer. Finns ljud och ljus att koppla in.

Anton kollar med Rick om han och/eller CE kan signera Reformerad upphovsrätt inför festen.

Magnus kollar med Elin hur det ser ut med mat.

FÖrfest struken, Rick och Magnus pratar under festen

Aktivism

Stockholm Pride

Anton föredrog hur det gick på Stockholm Pride.

Landsturné

Magnus föredrog.

Magnus har pratat med Luleå, de är osäkra på om de är tillräckligt aktiva. Magnus kollar runt.

Magnus kommer till Örebro den 20 augusti och ser till att mail går ut innan.

Struktur för partiets organisation

Anton föredrog. Den nya organisationsstrukturen har presenterats.

Mötet kom fram till att partiledaren ska ansvara för den politiska grenen.

Talespersoner

Magnus föredrog sitt underlag.

Mötet diskuterade att det är viktigt att tydliggöra att rollbeskrivningen kommer att ändras framöver och bli mer utåtriktad.

Diskriminering ska ersätta jämställdhet.

Immaterialrätt tas bort.

Regnbågspolitik, bostadspolitik och integrationspolitik läggs till.

Ekonomisk rapportering

Anton föredrog Henrys rapport.

Punkter delegerade från styrelsen

Mabs underlag:

  • Avtackningsarbetet delegeras till AU, Calle redovisar för AU.
  • Tioårsartikeln delegeras till AU.
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en rollbeskrivning för talespersoner
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en lista på vilka områden vi behöver ha talespersoner inom för att leda det politiska konkretiseringsarbetet inför vårmötet 2017
  • det delegerades till au att snarast leverera bokslut och räkenskaper för 2014 till revisorerna för 2014 samt 2015, så att någon utav dessa kan göra revision för det året och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte
  • beslut: att delegera till au att ta fram ett underlag för per capsulam för en ny arbetsordning utifrån det inkomna underlaget och de diskussioner som fördes på mötet.
  • ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au

Mab tar avtackningsarbetet.

Mab tar tioårsartikeln.

Magnus tar rollbeskrivning.

Magnus tar talespersonerna.

Anton tar bokslut.

Mab tar PC.

Övriga frågor

Partistyrelsemöte 27-28 augusti

Anton kollar allt kring det praktiska. Mötet börjar 11:00 på söndagen.

Kommande möten

Nästa möte planerades till onsdag 10 augusti 20:00.

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.