Piratpartiets verksamhetsplan 2016

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Detta är Piratpartiets verksamhetsplan för 2016 års verksamhetsår, och antogs av höstmötet 2015.[1]

Verksamhetsplan 2016

Piratpartiet ska under 2016 fokusera på politisk och organisatorisk utveckling, medlemsvård, och att stärka det utåtriktade arbetet med ett ökat fokus på att synas utåt och värva fler medlemmar, aktivister och sympatisörer.

Medlemmarna är partiets ryggrad och vi vill därför satsa på medlemsvård genom att bygga en stabil plattform. Ju fler engagerade medlemmar vi har som vill jobba med att driva vår politik desto större blir chansen att lyckas med valen 2018. Med nya stadgar och många interna förändringar gäller det också att ta tag i nästa stora mål - att värva nya aktivister som kan få partiet att synas ordentligt. Vi vill att partiet ska vara välkänt för väljarna i god tid till valet 2018.

1. Internt arbete

1.1 Lokal verksamhet

Det lokala arbetet är grunden för all framgångsrik politisk verksamhet. Vi siktar på att lokala aktivistansvariga ska finnas i minst 75 av landets hundra största kommuner.

De lokala föreningar som finns ska stöttas och bildandet av nya uppmuntras. Målet är sex nybildade föreningar under året. Vi vill även arbeta för att verksamheten stabiliseras i lokala föreningar som täcker våra tio största städer och våra sju största studentorter. Vi uppmanar lokala föreningar att söka ett nära och förtroendefullt samarbete med Ung Pirats lokalavdelningar.

Ett mindre ekonomiskt anslag ska ges till alla lokala föreningar som genomfört års- eller uppstartsmöte. En pott pengar ska utöver detta finnas avsatt för lokala föreningar att söka stöd för konkret aktivism.

1.2 Medlemsutbildning

De två webbaserade kurserna för medlemmar ska ses över och göras enklare och roligare att använda, t ex genom att moment av gamification förs in.

En utbildning för aktivistansvariga ska tas fram för att underlätta fortsatt aktivitet lokalt.

För att uppmuntra kunskaps- och erfarenhetsutbyte ska styrelsen under året arbeta fram en kunskapsbank där vi samlar resurser som kan understödja utbildning av våra medlemmar, såsom föredragshållare, videofilmer, studiematerial et cetera.

1.3 Träffar AFK

Det är viktigt för kvaliteten på samtalen i partiet att man inte bara umgås och diskuterar online. Träffar ska genomföras varje år, där partiaktiva från olika delar av landet kan mötas och diskutera.

Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa evenemang genom att pusha för crowdfunding av dem, och ett mål är att minst sex evenemang äger rum runtom i Sverige under 2016.

Träffarna kan handla om aktuella och viktiga politiska frågor, arrangeras runt ett sakpolitiskt eller annat valfritt tema eller fungera som ett offline komplement i anslutning till partiets digitala medlemsmöten.

Partiet ska i samband med vårmötet anordna ett storskaligt 10-års jubileum, med ambition att samla nuvarande och tidigare medlemmar, övriga sympatisörer samt gäster från våra systerpartier till en hejdundrande fest utan like.

1.4 Internkommunikation

För att förbättra tonläge och ömsesidig respekt i partiets interna diskussioner ska system väljas, designas och modereras som uppmuntrar till lugna diskussioner och resonemang. Partiets interna kommunikation behöver struktureras bättre, och tydligare separeras från den externa kommunikationen.

Ett onlineforum måste finnas för intern diskussion för partiets medlemmar.

En separat del av partiets webbsida ska innehålla löpande och stationär information som är intressant för partiaktiva och funktionärer.

Tydliga strukturer bör skapas för medlemmar att förmedla information och frågor till partistyrelsen.

1.5 Samordning

Med ett växande lokalt arbete uppstår ett behov av ett led mellan å ena sidan partiet centralt och å andra sidan de lokala föreningarna och de lokala kontaktpersonerna/aktivistansvariga. Under året ska detta behov i någon form tillgodoses.

Partiets centralt ska regelbundet ha samtal med UPs centrala ledning och samordna verksamheten när det faller sig naturligt för båda organisationerna.

1.6 Politisk utveckling

Den politiska utveckling partiet gått igenom behöver konsolideras.

Den ideologiska diskussionen behöver fortsätta och partistyrelsen ska under 2016 bearbeta vårt principprogram i syfte att renodla och förtydliga partiets unika ideologi.

Vi behöver bevaka utvecklingen kring våra kärnfrågor, så att vi kan ligga i framkant vad gäller informationspolitik, immaterialrätt och digital infrastruktur. Arbetet måste fortsätta med att gå igenom skilda politikområden, och se vad vår ideologi och våra kärnfrågor har för bäring på dessa. Nya och reviderade ställningstaganden kan göra det nödvändigt att se över befintliga eller medföra nya sakpolitiska program under slutet av året.

Politiska talespersoner och sakpolitiska utskott ska få en viktig roll i det politiska utvecklingsarbetet. Nationella och regionala konferenser kring ideologi och sakpolitik kommer även stimulera diskussionerna.

Arbetet med politisk utveckling ska präglas av öppenhet och inkludering, så att alla medlemmar får goda möjligheter att påverka principer, ideologi och sakpolitik.

Partiet ska söka samverkan, samarbete och idéutbyte med andra organisationer vars agenda överlappar vår, som i exempelvis frågor om upphovsrätt och informationsfrihet.

En nätburen idétidskrift eller tankesmedja i partiet eller dess närhet skulle kunna ha stor betydelse för det politiska utvecklingsarbetet. Partiet ska därför söka efter samarbeten och resurser för att starta något sådant.

1.7 Ekonomi

Att öka inkomster från donationer och eventuella andra källor allt mer angeläget. Partiet ska löpande arbeta för att få de regelbundna donationerna att öka, men även undersöka alternativa finansieringskällor.

En stor del av partiets kampanjer och medverkan på event kommer att finansieras via crowdfunding.

Möjligheter att stärka partiet och partiets ekonomiska situation genom associerade verksamheter som exempelvis en tankesmedja, en folkhögskola eller en stipendiefond ska utredas vidare.

2. Utåtriktat arbete

2.1 Kampanj och aktivism

Det är viktigt att skapa ett momentum i lokalt kampanjarbete i god tid innan valet 2018, så att partiet syns utåt och så att våra frågor förs fram kontinuerligt under de kommande mellanvalsåren.

Lokala föreningar och aktiva ska därför kunna fortsätta beställa kostnadsfria paket med kampanjmaterial som flyers, foldrar och affischer. En hel del grundmaterial och odaterat material från riksdagsvalrörelsen återstår från 2014, men partiet ska även under 2016 lansera en helt ny kampanj med fokus på aktivistvärvning, för att på det sättet kunna bygga upp en kraftig aktivistbas för de kommande åren.

Vi bör utveckla nya metoder att få pirater att i kamratlig tävlan arbeta systematiskt och kontinuerligt med den typ av kampanjarbete som passar just dem.

2.2 Mediaarbete

Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Partiet ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar.

Under 2016 ska vi arbeta med att utveckla kompetens, idéer och metoder för att nå ut i press- och etermedia på redaktionell plats - till exempel genom anordnande av manifestationer, produktion av video, podcasts och liknande.

2.3 Extern hemsida

Partiets externa hemsida ska löpande uppdateras och underhållas, både kring politiska frågor som hamnar i centrum för debatten, och om partiets aktiviteter och utspel.

2.4 Sociala media

Piratpartiet ska vara ett föregångsparti vad det gäller sociala medier, och visa att det finns icke-proprietära plattformar som slår vakt om användarnas integritet. Samtidigt måste vi vara ständigt närvarande på de ställen där många människor redan finns och prata med dem där.

Vi ska använda sociala medier till att prata med människor, inte till dem, och använda varje social plattform på det sätt som passar just den plattformen bäst.

Vi ska uppmuntra och stimulera medlemmar att dela material vidare.

Vi behöver arbeta med att separera användning av sociala medier för extern och intern kommunikation. Partiets officiella externa kanaler i sociala medier ska ha värdar som ser till att kanalerna förblir trevliga ställen där alla kan känna sig välkomna att umgås och diskutera.

2.5 Evenemang

Piratpartiet behöver synas och höras på ställen där många människor samlas och/eller sammanhang som media bevakar. Arbetet med detta är viktigt och kan ske genom samarbeten med UP och/eller lokala föreningar. Valet av evenemang ska ske så att vi både möter traditionella och nya målgrupper, och närvaron sprids över landet.

Piratpartiet ska delta på Dreamhack. Piratpartiet ska delta på Stockholm Pride. Partiet ska skicka minst en utvald representant till Almedalen.

Ytterligare deltagande vid event sker i mån av aktiva som vill arbeta med eventet och tillgängliga ekonomiska resurser för ett deltagande.

Prioritering vid samtliga event där partiet deltar ska vara att i hög utsträckning involvera lokala aktivister i verksamheten.

2.6 Medlemsvärvning

Partiet ska under 2016 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom bland annat en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning.

3. Internationellt arbete

Frågor om övervakning och immaterialrätt styrs i hög utsträckning genom internationella samarbeten och avtal. Därför är det naturligt att vi även arbetar internationellt.. Målet är en global politisk rörelse med kraft att hejda övervakningssamhället och befria all världens kunskap och information.

  1. Vi ska delta i arbetet i European Pirate Party.
  2. Det svenska Piratpartiet ska stärka sitt samarbete med andra nordiska piratpartier.
  3. Vi ska utveckla mekanismer för att göra det lätt för svenska pirater att få kontakt med andra piratpartier, som behöver handräckning i sina valrörelser.

Referenser


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Riksdagsvalet 2018 ¤ EU-valet 2019
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0 ¤ 3.1
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm
Partistyrelsen Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Andreas Eng ¤ Christoffer Eldengrip ¤ Jan-Erik Malmquist ¤ Jerry Hjort ¤ Johan Ericsson ¤ Maj Stenmark ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm ¤ Ola Nyström ¤ Pye Jakobsson ¤ Sara Hjalmarsson
Valberedningen Henrik Brändén ¤ Mattias Bjärnemalm ¤ Otto Larsson ¤ Sofia Dahlgren ¤ Sofia Hartelius ¤ Vakant
Revisorer Jan Lindgren (revisor) ¤ Tomas Kronvall (ersättare) ¤ Mattias Lundbäck (revisor) ¤ Mikael Holm (ersättare)
Mötespresidiet Philip Johansson (ordf) ¤ Hugo Johansson (vice ordf) ¤ Martin Jakobsson (vice ordf) ¤ Fredrik Jarmo Ahl (vice ordf) ¤ Jakob Sinclair (vice ordf) ¤ Isabel Hernández Humbla (vice ordf) ¤ Marcus Isaksson (vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-2019) ¤ Henrik Passmark (2020-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)