Piratstudenterna Linköpings extra årsmöte 2013

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Piratstudenterna Linköping höll ett extra årsmöte den 29 november 2013 för att ta upp punkter som bordlades på det ordinarie årsmötet.

Protokoll

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 13:27 av Hans Persson. Hans Persson och Anton Nordenfur är närvarande.

2. Mötets behörighet

Kallelse till årsmötet den 29 november skickades ut per e-post den 12 november, samt lades upp på Piratpartiet Linköpings hemsida samt när den fanns även Piratstudenternas hemsida.

Mötet ansåg sig behörigt.

3. Val av mötets ordförande

Till mötesordförande valdes Hans Persson.

4. Val av mötets sekreterare

Till mötessekreterare valdes Anton Nordenfur.

5. Val av person att justera protokollet

Till justeringsperson valdes Hans Persson.

6. Revisionsberättelse för förra året

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen (se bilaga 1) till handlingarna.

7. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Mötet beslutade att bevilja styrelsen för 2012-2013 ansvarsfrihet.

8. Årets verksamhetsplan

Mötet antog verksamhetsplan enligt bilaga 2.

9. Årets budget

Mötet antog verksamhetsplan enligt bilaga 3.

10. Val av årets styrelse

Mötet valde följande styrelse:

 • Hans Persson till ordförande tillika firmatecknare
 • Johannes Öhlin till sekreterare
 • Anton Nordenfur till kassör tillika firmatecknare

11. Val av årets revisor

Mötet valde Magnus Holmgren till revisor.

12. Val av årets valberedare

Mötet valde Torbjörn Wester till valberedare.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor restes.

14. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 14:15 av Hans Persson.

Bilagor

Bilaga 1: Revisionsberättelse

2013-11-28

En revisors ansvar är att granska bokslut och bokföring samt styrelsens förvaltning. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om detta på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att den ekonomiska berättelsen inte innehåller väsentliga fel.

En revision innefattar normalt sett att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i bokslutet. I en revision ingår dessutom att granska väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med stadgar eller årsmötesbeslut. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

 • Det har inte förekommit några ekonomiska händelser under räkenskapsåret, och finns således inte heller några underlag att granska.
 • Jag tillstyrker att det extra medlemsmötet lägger den ekonomiska berättelsen till handlingarna och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Torbjörn Wester

Bilaga 2: Verksamhetsplan

Piratstudenterna ska under verksamhetsåret 2013-2014 ägna sig åt:

 • Värvning av nya medlemmar på campus.
 • Informerationskampanjer om Piratpartiets politik, exempelvis genom utdelning av flygblad i Märkesbacken eller mellan föreläsningar.
 • Uppsättning av affischer, antingen om aktuella händelser eller i allmänhet för att informera om Piratpartiet och Piratstudenterna.
 • Föreläsningar om ämnen har att göra med piratpolitik. Detta kan användas både för att vidareutbilda existerande piratstudenter och för att värva nya.
 • Filmvisning om piratrelaterade filmer, Creative Commons filmer, et cetera.
 • Vid behov försöka påverka studentkårerna i relevanta frågor.
 • Anordning av medlemsutbildningar (exempelvis mediaträning) tillsammans med Ung Pirat och Piratpartiet.

Bilaga 3: Budget

Inkomster
 • Bidrag från Ung Pirat, 8 000 kr
 • Totalt 8 000 kr
Utgifter
 • Kampanjmaterial, 500 kr
 • Föreläsningar och liknande, 1 500 kr
 • Utbildning, 2 500 kr
 • Möten, 500 kr
 • Aktivism, 2 000 kr
 • Övrigt, 1 000 kr
 • Totalt 8 000 kr